ដំណេីរទេសចរណ៌ ទៅកាន់ប្រាសាទព្រះវិហារ

រូបថត Travel tour on the Preah vihear temple